คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจะทำการประชุมทุกภาคการศึกษาเพื่อที่จะให้คำแนะนำและแนวทางต่างในการดำเนินงานของโรงเรียน

ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนได้แก่ คุณนุสรา บัญญัติปิยพน์ และยังมีตัวแทนจากโรงเรียนไบรท์ตัน คอลเลจ ประเทศอังกฤษอีก 3 ท่าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติไบรท์ตันคอลเลจ กรุงเทพฯ ประกอบไปด้วย

ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนฯ: คุณ นุสรา บัญญัติปิยพจน์ ( ประธานกรรมการ บริษัทแฮนส์เมเนจเมนท์ จำกัด)

สมาชิกกรรมการบริหารโรงเรียนฯ: Richard Cairns (ครูใหญ่โรงเรียนไบรท์ตัน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ) 

สมาชิกกรรมการบริหารโรงเรียนฯ: ดร.สุวิทย์ ธนียวัน

สมาชิกกรรมการบริหารโรงเรียนฯ: คุณพิษณุ สุวรรณะชฎ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักร

สมาชิกกรรมการบริหารโรงเรียนฯ: คุณ ฐิตาภรณ์ ตู้จินดา 

สมาชิกกรรมการบริหารโรงเรียนฯ: Graeme Owton (ครูใหญ่ระดับ Prep Schoolsโรงเรียนไบรท์ตันคอลเลจ ประเทศอังกฤษ)

สมาชิกกรรมการบริหารโรงเรียนฯ: Robert Hannington(สมาชิกกรรมการบริหารโรงเรียนไบรท์ตันคอลเลจ ประเทศอังกฤษ)

สามารถติดต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้ผ่านทาง ผู้แทนคณะกรรมการบริหาร Clerk of the Board ตามที่อยู่อีเมลต่อไปนี้ [email protected] 

Image
Our Governors